Bangkok przewodnik
Bangkok, Praktyczne, Tajlandia, Współpraca

Bangkok i Tajlandia z polskim przewodnikiem

Bang­kok zara­zem onie­śmiela i fascy­nuje. Ta wie­lo­mi­lio­nowa metro­po­lia jest na pierw­szy rzut oka nie od ogar­nię­cia, na drugi i trzeci zresztą też nie. W tym miej­skim cha­osie łatwo się zgu­bić, paść ofiarą nacią­ga­czy, zmar­no­wać czas w kor­kach i szybko znie­chę­cić. W tych eks­tre­mal­nych warun­kach warto mieść zaufa­nego prze­wod­nika. Con­ti­nue reading

Standard
Tajlandia, Video, Współpraca

Inny Świat” z Tomkiem Michniewiczem — Video


Wieke mie­sięcy temu napi­sał do mnie podróż­nik i dzien­ni­karz Tomek Mich­nie­wicz z pro­po­zy­cją współ­pracy. Cho­dziło o pomoc w reali­za­cji dwóch odcin­ków pro­gramu tele­wi­zyj­nego “Inny Świat”. Moje zada­nie — zor­ga­ni­zo­wać loka­li­za­cje do zdjęć w Taj­lan­dii. Oto efekt tej pracy, dwa odcinki pro­gramu.  Con­ti­nue reading

Standard