Warto Czasem Gdzieś Wyskoczyć!

Nikt nikogo pod pistoletem do podróżowania nie zmusza. Jak wolisz, możesz siedzieć w domu, mieć samochód i smartfona, kredyt i etat. Ma to swoje plusy a wybór jest wolny. Pamiętaj jednak, że w międzyczasie coś Ci umyka. Czytaj Dalej »

Klucz do podróży

Jeżeli w podróż mógł­bym zabrać jedną i tylko jedną rzecz, zabrałbym… Czytaj Dalej »

Jaki jest Phuket?

Jaki jest Phu­ket? Prawdę mówiąc wciąż nie udało mi się go do końca rozgryźć. Jedno jest pewne – nie jest taki jak myślisz. Czytaj Dalej »

Poznaj Tajlandię!

Wybie­rasz się do Taj­lan­dii? Jesteś cie­kaw tych stron świata? Poznaj je już dziś! Oto wszystko co musisz wiedzieć na dobry początek. Czytaj Dalej »

 

Mój nowy dom na Phuket — Vlog


Mniej luk­su­sowo, bar­dziej rodzin­nie i pry­wat­nie. Zapra­szam was do mojego nowego domu na Phuket.

Pętla się zaciska – Zmiany w Tajlandii

Thai Visa and Work Permit

Ostat­nie mie­siące to kres dużych zmian w Taj­lan­dii. Do zagra­nicz­nych mediów docie­rają infor­ma­cje tylko o tych naj­bar­dziej dra­ma­tycz­nych jak upa­dek rządu czy prze­wrót woj­skowy. Ale zmiany są znacz­nie szer­sze i doty­kają coraz więk­szej liczny osób.

Odmieniona plaża — Vlog


Aby nie prze­ga­pić kolej­nych vlo­gów, sub­skry­buj kanał Skok w Bok na YouTo­ube. Przy­szło woj­sko i zro­biło — jedna z naj­bar­dziej “zabu­do­wa­nych” plaż na Phu­ket, opa­no­wana przez kluby pla­żowe, punkty masażu i budy lokal­nych sprze­daw­ców Surin Beach wró­ciła do stanu natury. Zer­k­nij­cie sami. 

Wiejski domek na Phuket — Vlog


Phu­ket jest naj­droż­sza pro­win­cją Taj­lan­dii. Droż­sze niż w innych czę­ściach kraju jest tu wszystko, od jedze­nia, przez trans­port po miesz­ka­nia. Ale to nie zna­czy, że nie da się tu żyć tanio. Zobacz­cie sami.

Nie tylko plaża — Co zobaczyć na Phuket — Video i Mapy

Phuket sunset

To pyta­nie wraca jak bume­rang. Zamiast odpo­wia­dać na nie wciąż i na nowo, oto lista kilku moich ulu­bio­nych Phu­kec­kich loka­cji. To nie wszyst­kie ale te, które przy­cho­dzą mi do łowy w pierw­szej kolej­ność. I nie ma na tej liście żad­nej plaży…

Phuket w pigułce — Vlog


Phu­ket to wię­cej niż tylko słynna desty­na­cja tury­styczna. bogata lokalna tra­dy­cja, wyjąt­kowa kuch­nia a także…rolnictwo.

Jedź do Azji – Kambodża i Tajlandia

Thai beach

Godzina poli­cyjna znie­siona w całym kraju, zaczy­nają poja­wiać się oferty na tanie loty do Taj­lan­dii — czas zacząć pla­no­wać jesienno-zimową ewa­ku­ację z Pol­ski! Dzięki Skok w Bok blog i Active Asia zro­bisz to łatwiej, lepiej i taniej.