Piękna Tajlandia 540
Fotografia, Tajlandia

Zimą budzi się we mnie sadysta

Zima to naj­lep­szy czas dla blo­gera w tro­pi­kach. Jego życie staje się wtedy łatwe, nie musi nawet spe­cjal­nie się sta­rać, aby wywo­łać wśród czy­tel­ni­ków poru­sze­nie. Ot wystar­czy fotka z plaży, tro­chę słońca, dawka żaru a już z Pol­ski dobiega go jęk — tro­chę zazdro­ści, tro­chę zachwytu, tro­chę fru­stra­cji, tro­chę deter­mi­na­cji. Wielu mówi, że się znęcam…i po czę­ści mają rację :) Con­ti­nue reading

Standard
463706_497146556985009_1920013080_o
Bangkok, Praktyczne, Tajlandia, Współpraca

Bangkok i Tajlandia z polskim przewodnikiem

Bang­kok zara­zem onie­śmiela i fascy­nuje. Ta wie­lo­mi­lio­nowa metro­po­lia jest na pierw­szy rzut oka nie od ogar­nię­cia, na drugi i trzeci zresztą też nie. W tym miej­skim cha­osie łatwo się zgu­bić, paść ofiarą nacią­ga­czy, zmar­no­wać czas w kor­kach i szybko znie­chę­cić. W tych eks­tre­mal­nych warun­kach warto mieść zaufa­nego prze­wod­nika. Con­ti­nue reading

Standard