Inspiracje, Polska

Skok w Bok w Men’s Health!

 

Skok w Bok Blog w Men's Health

Ja sie­dzę sobie spo­koj­nie w Taj­lan­dii tym­cza­sem Skok W Bok pano­szy się na pół­kach pol­skich kio­sków, księ­garni i sta­cji ben­zy­no­wych. Zaj­rzyj­cie na 78-ą stronę paź­dzier­ni­ko­wego numeru maga­zynu Men’s Health, by prze­czy­tać dla­czego warto rzu­cić to wszystko i wyje­chać w cie­płe kraje.

Con­ti­nue reading

Standard
Inspiracje, Tajlandia, Video

Wywiad — Video

W swoim mailach bar­dzo czę­sto pyta­cie mnie, co zro­bić żeby rzu­cić wszystko i wyje­chać w cie­płe kraje. Odpo­wie­dzi na to pyta­nie udzie­la­łem nie­dawno Micha­łowi Paster­skiemu, eks­per­towi w dzie­dzi­nie roz­woju oso­bi­stego, z któ­rym spo­tka­łem się w Bang­koku. Spo­tka­nie zmie­niło się w wywiad, któ­rego efek­tem jest powyż­sze video.  Con­ti­nue reading

Standard
Podróże
Inspiracje

Wyszedł z domu i nie wrócił

Nie­mal dokład­nie dwa lata temu sko­czy­łem w bok. Start z lot­ni­ska w Rze­szo­wie, przy­sta­nek na Heath­row, wresz­cie – lądo­wa­nie w Bom­baju. Nigdy nie zapo­mnę tej chwili, gdy roz­su­nęły się przdemną drzwi lot­ni­ska, ude­rze­nia fali gorąca, momen­tal­nie zapa­ro­wa­nych oku­la­rów, mdląco słod­kiego zapa­chu w nosie. Wyko­na­łem wtedy pierw­szy kork w podróży, która nie skoń­czyła się do dziś. Con­ti­nue reading

Standard